جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی

واحد روابط عمومی

هدف این واحد برقراری ارتباط فعال با جامعه مدنی به طور عام به منظور جذب افراد و نیز انتقال دیدگاه ها و مواضع رسمی جمعیت پیرامون مسائل روز مرتبط با کودکان کار و خیابان است.

جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی

سایر اهداف واحد روابط عمومی

همکاری با واحد روابط عمومی