جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

واحد روابط عمومی

هدف این واحد برقراری ارتباط فعال با جامعه مدنی به طور عام به منظور جذب افراد و نیز انتقال دیدگاه‌ها و مواضع رسمی جمعیت پیرامون مسائل روز مرتبط با کودکان کار و خیابان است.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

سایر اهداف واحد روابط عمومی

همکاری با واحد روابط عمومی