بایگانی دسته‌ی: داستان

دوست داشتن یا … (بخش اول)

من بچه‌های سر کوچه‌مان را دوست ندارم چون به هر دختری که میاد گیر می‌دهند. من پسر همسایه‌یمان را دوست دارم چون به هیچ دختری محل نمی‌گذارد. من از بقال سر کوچه خود بدم می‌آید چون به ما شیر نمی‌دهد و گران‌فروشی می‌کند. من مادرم پدرم و برادر و خواهرم را دوست دارم چون به […]