واحد کتابخانه

جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی

(جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان)

فعالیت های واحد

هدف این واحد نقد نگاههای طرفدار کار کودک در ادبیات رایج ایران از یک سو و ارائه کتب جایگزین با نگاه کودک محور از سوی دیگر است.

ضمنا ایجاد فرصت کتابخوانی برای کودکان کار که به دلیل عدم دسترسی به منابع مناسب موجود از بهره گیری از آنها محرومند از دیگر اهداف این واحد است.

  • حضور در واحد کتابخانه و بصورت روزانه و ارائه ی کتاب به کودکان کار.
  • برگزاری دوره های کتابخوانی برای کودکان کار و خیابان.
  • تجهیز و جمع آوری کتابهای مناسب با وضعیت و سن کودکان کار و خیابان.
  • تولید کتاب، شعر، داستان و غیره برای این کودکان.
  • نقد کتابهای موجود در حوزه ادبیات کشور.

همکاری با واحد کتابخانه

فرم همکاری