واحد تحقیق و پژوهش

فعالیت های واحد تحقیق و پژوهش

بدون شناخت مساله نمی توان آنرا حل نمود. هدف این واحد تحقیق و پژوهش پیرامون ابعاد گوناگون کار کودک و آسیبهای ناشی از آن بر کودکان کار است. علل و عوامل ایجاد و باز تولید کار کودک و بررسی علل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تاثیر گذار بر کار کودکان بویژه در جامعه ایران مد نظر این واحد می باشد.

کلیه افراد علاقه مند به پژوهش، دانشجویان، متخصصین علوم اجتماعی و سایر کسانی که می توانند با ارائه موضوع یا اجرای پژوهشهای تحقیقی در این راستا به ما یاری رسانند، می توانند در این واحد فعال شوند. جمعیت دفاع تلاش دارد به عنوان مرجعی برای شناخت و ارائه ی راهنما های عمل حل مساله کار کودک عمل نماید.

همکاری با واحد تحقیق و پژوهش

فرم همکاری