هدف كلی (افق) جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان:

هدف از تأسيس جمعيت دفاع؛ تلاش جهت محو كامل كار، بهره کشی و هرگونه سوء استفاده از كودكان و احقاق حقوق و شرایط زندگی انسانی و برابر برای تمامی كودكان جهان.

این افق برای اهداف؛ براساس چهار اصل مهم و كليدى حقوق انسانی کودکان تعريف شده که عبارتند از:

  • تأمين حقوق و نيازهاى اصلى كودك (Provision)
  • حمايت از كودكان در برابر استثمار، بازداشت خود سرانه و غيره (Protection)
  • پيشگيرى از ايراد آسيب به كودكان به عنوان وظيفه جامعه (Prevention)
  • مشاركت كودكان در امور خویش و برخوردارى از حق اظهار نظر (Participation)