ما همانقدر که آینده‌ایم، اکنونیم!

 

بیانیه ۱۲ ژوئن

ما کودکان جهانیم،

ما قربانیان استثمار و آزاریم،

ما کودکان جنگیم،

ما قربانیان و یتمان HIV و ایدز هستیم،

ما از آموزش باکیفیت و مراقبت‌های بهداشتی مناسب محرومیم،

ما قربانیان تبعیض‌های سیاسی، اقتصایدی، فرهنگی، مذهبی و زیست محیطی هستیم،

ما کودکانی هستیم که به صدای آنها گوش داده نمی‌شود،

وقت آن رسیده است که ما نیز به حساب آییم،

ما جهانی شایسته کودکان می‌خواهیم،

برای اینکه جهانی که شایسته ماست، شایسته همگان خواهد بود.

از بیانیه کودکان در مراسم گشایش نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کودکان و نوجوانان

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان