جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با همکاری انجمن علمی برنامه‌ریزی اجتماعی نشستی را با عنوان کودکان کار، صلح، روز جهانی کودک برگزار می‌کند.

در این نشست آقایان اکبر یزدی(مبانی لغو کار کودکان) و پیام روشن‌فکر(کاهش نابرابری نسل‌ها با سرمایه‌گذاری در تکامل دوران کودک) سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز شنبه 17 مهرماه در سالن اجتماعات دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نشست