جمعیت دفاع از كودكان كار و خیابان سازمانی غیر دولتی است، متشکل از فعالینی که از سالها پیش در زمینه حقوق کودکان تحقیق و فعالیت هایی داشته اند. مؤسسین ”جمعیت دفاع“ مشخصا از سال 79 وارد عرصه عملی و کار مستقیم و رو در رو با کودکان و بویژه کودکان کار و خیابان شدند. از پی بیش از 2 سال فعالیت و تحقیق در حوزه ی کودکان، تصمیم به فعالیت مستقل و بدون وابستگی به هیچ نهاد و موسسه دولتی و غیردولتی گرفته و سال 81 را تقاضایی برای ثبت در وزارت کشور ارسال و موافقت و مجوز فعالیت را در سال 82 دریافت نمودند.

هدف كلی (افق) جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان:

هدف از تأسيس جمعيت دفاع؛ تلاش جهت محو كامل كار، بهره کشی و هرگونه سوء استفاده از كودكان و احقاق حقوق و شرایط زندگی انسانی و برابر برای تمامی كودكان جهان.

 این افق برای اهداف؛ براساس چهار اصل مهم و كليدى حقوق انسانی کودکان تعريف شده که عبارتند از:
- تأمين حقوق و نيازهاى اصلى كودك (Provision)
- حمايت از كودكان در برابر استثمار، بازداشت خود سرانه و غيرهProtection))
- پيشگيرى از ايراد آسيب به كودكان به عنوان وظيفه جامعه(Prevention)
- مشاركت كودكان در امور خویش و برخوردارى از حق اظهار نظر(Participation)

اهداف جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

- تلاش برای رفع تبعيض و سوءاستفاده از كودكان فارغ از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و...
- تلاش جهت تغيير نگاه جامعه نسبت كودكان و بويژه كودكان كار و خيابان و باز تعريف جايگاه انسانی آنان
- تلاش جهت بهبود وضعيت زندگی كودكان و بويژه كودكان كار و خيابان با رهنمود به جامعه جهت استفاده از منابع و مراجع رسمی (مانند بيمه تأمين اجتماعی، بيمه های فراگيرخانواده و كودك، بيمه بيكاری و...)
- اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در رابطه با كودكان و آسيبهای ناشی از کار و بهره کشی از آنان
- بالا بردن آگاهی های فرد- خانواده و جامعه به منظور استفاده از راهکارهای پيشگيری و ممانعت از کشیده شدن كودكان به خيابانها و محيطهای ديگر جهت كار و تأمين معيشت.
اهداف تداومی ( پیگيريهای ضروری جهت تضمينهای تداومی ) جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان:
۱─ استفاده از نيرو وظرفيتهای اجتماعی درجهت حمايت عملی از کودکان کار و خيابان .
۲─ فعال نمودن و پيگيری حضور دولت ،سازمانها و نهادهای موظف .
٣─ قراردادن کودک و وابستگانش تحت پوشش بيمه های اجتماعی ( خدمات درمانی، تأمين اجتماعی، بيمه بيکاری و ... ) .
۴─ بکار گيری مددکاران خيابانی .
۵─ واکنش سريع جهت شناسائی و جذب کودکان کار وخيابان .
٦─ تلاش برای ترويج نگاه جامعه به جايگاه انسانی کودکان کار وخيابان .
۷─ تلاش برای گسترش مراکز تعريف شدهء فوق .

برنامه فوری جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

برنامه فوری جمعیت دفاع با ايجاد مراکزی با عنوان "پروژه های آموزشی- حمایتی کودکان”به منظور دستیابی به اهداف اختصاصی زیر طراحی شده است:
- مرکز قابل ارجاء کودکان.
- تمرکز نیرو و امکانات به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های اجتماعی جمعیت دفاع.

پیوستن به جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

آدرس: پاسگاه نعمت آباد، خیابان زمزم، خیابان متین، پلاک 53

شماره تلفن: 55848183

آدرس ایمیل: info@jamiatdefaa.org